Gururbrahma grururvishnuh gururdevo maheshwarah. Guru: Sakshat Param Brahm Tasmai Sri Gurve Namah. Regards

24-07-2021

Gururbrahma grururvishnuh gururdevo maheshwarah.

Guru: Sakshat Param Brahm Tasmai Sri Gurve Namah.

Regards